Copyright

Lees deze gebruiksvoorwaarden - hierna aangeduid als voorwaarden - aandachtig door in verband met afbeeldingen van deze website en alle afbeeldingen van de SIOEN groep.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze afbeeldingen en wijzigen op geen enkele manier de bepalingen of voorwaarden van enige andere overeenkomst die u mogelijk heeft met SIOEN (of met één van de onderafdelingen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen). Door deze afbeeldingen te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en deze gebruiksvoorwaarden rechtmatig kunt aanvaarden. Als u onze afbeeldingen namens een entiteit gebruikt, verklaart u en garandeert u dat u gemachtigd bent om deze voorwaarden namens de entiteit te accepteren en dat dergelijke entiteit ermee instemt SIOEN te vrijwaren voor schendingen van deze voorwaarden.

We kunnen de voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken met of zonder kennisgeving herzien of wijzigen. Als u de site blijft gebruiken nadat we wijzigingen in de voorwaarden hebben gepost, betekent dit dat u de voorwaarden zoals gewijzigd accepteert. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Eigendom van de afbeeldingen

De afbeeldingen zijn eigendom van SIOEN. Tenzij anders aangegeven, zijn alle afbeeldingen eigendom van SIOEN, haar licentiegevers of haar externe partners. Al deze afbeeldingen zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendom.
Auteursrechten blijven onverminderd van kracht als de foto's elektronisch of handmatig (in een archief) worden opgenomen. Afbeeldingen die voor redactionele doeleinden worden gebruikt, gewijzigd, gedupliceerd en / of elektronisch worden gewijzigd, moeten het copyright watermerk van SIOEN hebben. Commercieel gebruik of de verkoop van de foto's en gegevens, zelfs in elektronisch gemanipuleerde vorm, is verboden.

Gebruik van de afbeeldingen

De afbeeldingen zijn bedoeld voor klanten van SIOEN. U mag de SIOEN-afbeeldingen niet gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met uw bedrijfsactiviteiten met SIOEN.
Het is met name verboden om:

 1. Eén of alle SIOEN-afbeeldingen te downloaden of te kopiëren of opnieuw over te dragen zonder of in strijd met een schriftelijke licentie of overeenkomst met SIOEN;
 2. gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens;
 3. manipuleren of anderszins weergeven van de afbeeldingen met behulp van framing of soortgelijke navigatietechnologie;
 4. het registreren, inschrijven, afmelden of proberen om zich te abonneren of af te melden voor een SIOEN-afbeelding als u niet uitdrukkelijk bent gemachtigd door een dergelijke partij om dit te doen;
 5. gebruik van de SIOEN-afbeeldingen anders dan voor het beoogde doel;
 6. het gebruik van de afbeeldingen voor andere doeleinden dan drukwerk en redactionele doeleinden tenzij anders aangegeven door schriftelijke licentie of overeenkomst met SIOEN;
 7. onze afbeeldingen te gebruiken om te adverteren voor producten of diensten van uzelf (met andere woorden producten die niet zijn gelieerd aan SIOEN), om gebruikers te vragen producten of diensten van uzelf te kopen of verkopen, zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SIOEN te hebben;
 8. het elektronisch manipuleren of wijzigen van een van de SIOEN-afbeeldingen;
 9. het wijzigen van een van de metadata toegevoegd aan de SIOEN-afbeeldingen.
  Dergelijk ongeoorloofd gebruik schendt mogelijk ook de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht en merkenrecht, de wetten inzake privacy en publiciteit en toepasselijke communicatieregels en statuten. U verklaart en garandeert dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot het internet, gegevens, e-mail, privacy en de verzending van technische gegevens die zijn geëxporteerd vanuit België of het land waarin u woont.

Handelsmerken

SIOEN Handelsmerken, logo's en elke andere product- of dienstnaam of slogan in de afbeeldingen van SIOEN zijn handelsmerken van SIOEN en zijn leveranciers of licentiegevers en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke informatie toestemming van SIOEN of de van toepassing zijnde handelsmerkhouder. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met SIOEN of enige andere naam, handelsmerk of product- of servicenaam van SIOEN zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.